messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
รายงานผลการตรวจสอบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประกาศสูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำลฃหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
ประกาศองค์การบริกหารส่วนตำบลหนามแท่ง เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ประกาศองค์การบริกหารส่วนตำบลหนามแท่ง เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนามแท่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
ปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชม (ศูนย์พักคอย) ตำบลหนามแท่งในรูปแบบการแยกกักในชุมชน (community isolation) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประชาสัมพันธ์หน่วยจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประชาสัมพันธ์หน่วยจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
ยกเลิกการเรียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
ประกาศมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง