องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ความเป็นมา
ความเป็นมาของตำบลหนามแท่ง คำว่า “หนามแท่ง” มีที่มาจาก การที่สมัยก่อน พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบหุบเขา พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ใหญ่ไม่หนาแน่นนัก และที่สำคัญ คือ มีต้นหนามแท่งอยู่มากมายกระจายทั่วบริเวณ และเนื่องจากตำบลหนามแท่ง อยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ มาทางทิศตะวันออกประมาณ 32 กิโลเมตร มีเส้นทางเกวียน เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมายังอำเภอศรีเมืองใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีผู้คนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและตั้งรกราก เป็นชุมชนมากขึ้นมา ผู้คนจะพูดกันติดปาก โดยเรียกชาวบ้านที่เดินทางมาจากชุนชนบริเวณนี้ว่า “ชาวหนามแท่ง” ต่อมาเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านชุมชนต่างๆ บริเวณนั้น ตั้งขึ้นเป็น ”ตำบลหนามแท่ง” โดยได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อของหมู่บ้าน “หนามแท่ง” หมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน ตำบลหนามแท่ง เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งตำบลรับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น ตำบลหนามแท่ง มีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2500 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมมีเพียง 10 หมู่บ้าน ต่อมาตำบลหนามแท่ง มีความเจริญ และมีประชากรมากขึ้น จึงเกิดหมู่บ้านเพิ่มขึ้น อีก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่ศรีสุข แยกตัวออกมาจาก บ้านชาด และบ้านหนามแท่งน้อย แยกตัวออกมาจาก บ้านหนามแท่ง ปัจจุบันตำบลหนามแท่งแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนามแท่ง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา
รูปภาพ× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง