องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจหน่วยงาน
สนับสนุนสินค้า (OTOP) เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนปลูกจิตสำนึกให้คนรักป่า 1.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดูแลสวัสดิการสังคม และสาธารณสุขชุมชน 2.ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดระเบียบชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา กลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง