messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

คำกล่าว
คำกล่าวแสดงเจตจำนง ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง --------------------------------------------- ข้าพเจ้า นายบัวทอง แสงเขตต์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหามแท่ง ขอแสดงเจตจำนงต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง และสาธารณชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ มีความสำนึกและตระหนักพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงานที่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด เต็มกำลังความสามารถ และสร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมสุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ข้าพเจ้าจะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า การกระทำเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ การกระทำใดที่ต้องละเว้นและจำกัด จะยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และจะยืนหยัดด้วยการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บัวทอง แสงเขตต์ (นายบัวทอง แสงเขตต์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง