องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
กระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูล
กระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ หมู่ 3 บ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สินค้าลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน บ้านชาด หมู่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนั้น ได้มีการปลูกฝ้ายตามไร่และสวน เป็นจำนวนมาก ผนวกกับระยะทางของหมู่บ้านกับตัวอำเภอ ซึ่งสมัยนั้นขึ้นตรงกับอำเภอโขงเจียม จึงทำให้การสัญจรเพื่อซื้อขายเครื่องสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความลำบาก เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนในปัจจัยดำรงชีวิตด้านต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นชาวบ้านจำได้มีการนำฝ้ายที่ปลูกไว้มาปั่นหรือเข็นทำเป็นเส้นใย แล้วทอด้วยกี่ทอมือ เป็นผ้าฝ้ายทอมือเพื่อใช้งานในหมู่บ้าน จากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาด้วยการนำผ้าฝ้ายมาย้อมสี โดยสีที่ใช้ย้อมนั้นทำมาจากวัสดุธรรมชาติอาทิเช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผลไม้ มะเกลือ แก่นไม้ขนุน แก่นไม้ต่างๆ เป็นต้น ต่อมาได้มีการพัฒนาลวดลายของผ้า โดยใช้ชื่อว่าลายขิดและลายด้น ซึ่งได้มีการใช้ผ้านี้มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเริ่มพัฒนาขึ้นและอำเภอศรีเมืองใหม่ได้แยกตัวจากอำเภอโขงเจียม บ้านชาดจึงได้ขึ้นอยู่กับอำเภอศรีเมืองใหม่ การสัญจรก็สะดวกขึ้น เริ่มมีผู้คน แขกบ้านแขกเมืองเข้ามาเยี่ยมที่หมู่บ้าน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติลายขิดและลายดิ้นนี้ ก็ได้กลายมาเป็นของฝากของที่ระลึกประจำหมู่บ้าน ครั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 ชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันว่าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นมรดกทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่มีคุณค่า บ่งบอกความเป็นตนตนของชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นชาว บ้านชาด อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านด้วย จึงมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น โดยเริ่มต้นจากกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเองใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ” การดำเนินการของกลุ่มก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2545 กลุ่มก็ประสพปัญหาทางด้านการตลาด สินค้าที่ผลิตขึ้นมาเริ่มขายได้จำนวนน้อยลง จึงมีแนวคิดว่าต้องมีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ จึงได้นำผ้าฝ้าย ที่เป็นผืนๆ นั้น นำมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องแต่งกายต่างๆ จนปัจจุบันได้พัฒนามาทำสินค้าที่สามารถเป็นที่ต้องการของท้องตลาด และมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ” และมีสินค้าที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP คือ “กระเป๋าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ” ได้รับการคัดสรร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน Otop-3 เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านชาดเพื่ออนุรักษ์วัฒนาธรรมดั่งเดิมไว้ ดังนั้นการดำเนินการทุกขั้นตอนจึงมีการร่วมแรงร่วมใจกันในหมู่บ้าน โดยเน้นไปที่การรวมกลุ่ม ด้วยหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์” ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่าย การบริหารจัดการ ไปจนถึงการแบ่งปันผลกำไร จนกลุ่มสามารถดำเนินการประสพความสำเร็จได้จนถึงปัจจุบัน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะประกอบด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ด้าย และแบบทำมาจากกระดาษแข็ง 1. เขียนแบบด้วยกระดาษแข็ง 2. ตัดกระดาษแข็งตามแบบที่เขียนไว้ 3. นำแบบมาวางทาบกับผ้าและลาดเส้นเงาตามแบบ ลงในผ้า 4. ตัดผ้าตามแบบที่ลากเส้นเงาไว้ 5. เย็บส่วนประกอบต่างๆ ของกระเป๋าเข้าด้วยกัน 6. นำหูกระเป๋าสำเร็จรูปมาประกอบ 7. ติดแท็ปราคา เพื่อเตรียมจำหน่ายต่อไป เทคนิคเคล็ดลับในการผลิต คือ การใช้ฟองน้ำและผ้าผืนเพื่อปุด้านในกระเป๋าทำให้รูปทรงของกระเป๋าสวยงาม เพิ่มความแข็งแรงทนทานขึ้น รวมถึงการตัดเย็บซึ่งต้องใช้ช่างฝีมือที่ต้องมีประสบการณ์สูง ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 132 3 - ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 โทร. 087-962-5378 นางอำไพ ศรีลาเลิศ ประธานกลุ่มผู้ผลิต โดยสามารถเดินทางมารับสินค้าที่สถานประกอบการ หรือโทรสั่งซื้อชำระเงินแล้วให้กลุ่มจัดส่งสินค้าให้ หรือสามารถเลือกซื้อที่สินค้าในกิจกรรมแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโอกาสต่างๆ ได้

check_circle สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
แซฟ้าผ่าป่าชุมชนบ้านชาด
"แซฟ้าผ่า" สถานที่ท่องเที่ยว Unseen อีกแห่งหนึ่งของอุบลราชธานี เส้นทางที่จะไปอำเภอศรีเมืองใหม่ ฤดูฝนสวยงามมาก "แซฟ้าผ่า" ตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชนบ้านชาด หมู่ที่ 3 บ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทางแยกบริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 9 บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 สายหนามแท่ง-ศรีเมืองใหม่ เลี้ยวซ้ายและเดินทางเข้าไป ประมาณ 1 กิโลเมตร

ภาพ


วัดป่าภูปัง บ้านพะเนียด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


check_circle ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง