องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณัฐธฌา ศรีลาเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณหทัย แสงใบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการ
นางทองพูล วงษ์ละคร
ครู ระดับ คศ.2
นางสาวรำไพ แสงใบ
ครู ระดับ คศ.2
สิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ แสงใบ
ครู ระดับ คศ.1
นางสาวสุมาลัย จันทร์จริง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางวาสิฎฐี อาจปรุ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางณัฐธิตา สมนึก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางบุญส่ง คงทน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางราศี ขันธิวัตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ส.อ.หญิงภรไพรศรี แสงเขตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวปนัดดา เพ็ญพักตร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางศิริรัตน์ รวมวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวพรรณิกา จันทรสุข
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวยุพิน อินทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวสุดารัตน์ ปฐมลักษณ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวคำตัน แสวงผล
แม่บ้าน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง