messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ตั้งอยู่ในเขตปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งอำเภอ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 32 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 112 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลหนามแท่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 410 ตารางกิโลเมตร ( 256,250 ไร่ ) อาณาเขต ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ ตำบลนาคำ และตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เขตการปกครอง ตำบลหนามแท่งมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง เต็มทั้ง 12 หมู่ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนามแท่ง (นายอุดม สีหา : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านนาคอ (นายประสิทธิ์ นามพิมพ์ : กำนัน) หมู่ที่ 3 บ้านชาด (นายชัยณรงค์ นามพิมพ์ : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านโหง่นขาม (นายทองคำ เชิดไชย : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 บ้านดงนา (นายพร้อม พิมพ์วงค์ : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหุ่งหลวง (นางกมลลักษณ์ ศุภษร : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านนาทอย (นายอำคา จันทร์สุข : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านสร้างถ่อ (นายประหยัด เพ็ญพักตร์ : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านดงบาก (นายประยูร บัณฑิตย์ : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 10 บ้านพะเนียด (นายสุวรรณ แสงแดง : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 11 บ้านหนามแท่งน้อย (นายทองจันทร์ ชมศรี : ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 12 บ้านไร่ศรีสุข (นายทวี ไชยรัตน์ : ผู้ใหญ่บ้าน) ประชากร รวมจำนวนประชากร 7,975 คน แยกเป็นชาย 4,076 คน หญิง 3,899 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ประมาณ 19 ต่อตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 1 บ้านหนามแท่ง จำนวนประชากร 776 คน หมู่ที่ 2 บ้านนาคอ จำนวนประชากร 645 คน หมู่ที่ 3 บ้านชาด จำนวนประชากร 890 คน หมู่ที่ 4 บ้านโหง่นขาม จำนวนประชากร 400 คน หมู่ที่ 5 บ้านดงนา จำนวนประชากร 460 คน หมู่ที่ 6 บ้านหุ่งหลวง จำนวนประชากร 576 คน หมู่ที่ 7 บ้านนาทอย จำนวนประชากร 922 คน หมู่ที่ 8 บ้านสร้างถ่อ จำนวนประชากร 534 คน หมู่ที่ 9 บ้านดงบาก จำนวนประชากร 483 คน หมู่ที่ 10 บ้านพะเนียด จำนวนประชากร 833 คน หมู่ที่ 11 บ้านหนามแท่งน้อย จำนวนประชากร 1,003 คน หมู่ที่ 12 บ้านไร่ศรีสุข จำนวนประชากร 454 คน ลักษณะภูมิเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลาดชันปานกลาง ไม่มีภูเขาสูง มีแม่น้ำเซบกไหลผ่านเขตติดต่อด้านทิศตะวันตก มีที่ราบลุ่มบางส่วนบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของตำบล ทิศเหนือเป็นที่ราบสูงเหมาะต่อการเลี้ยสัตว์ เป็นป่าละเมาะมีพื้นที่ทำนาประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ มีแม่น้ำห้วยนาคายไหลผ่านด้านทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำเซบก สภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ประมาณ 93% อาชีพรองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ และประกอบกิจการพาณิชย์ขนาดเล็ก หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ มีโรงสีข้าวขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมจำนวน 25 แห่ง มีสวนจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 1 แห่ง ไม่มีธนาคาร โรงแรม ปั๊มน้ำมันและก๊าซ สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) ม.ต้น จำนวน 4 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100% การคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 สาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 และ หมู่ที่ 13 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 5.5 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,8,12 และ 13 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 16 กิโลเมตร ถนนลูกรัง จำนวน 11 สาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และ 13 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 67.3 กิโลเมตร การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน) จำนวน 1 แห่ง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์ จำนวน 8 ตู้ การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน รวมมีประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 5,873 คน แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 7 สาย บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 8 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝายชะลอน้ำ จำนวน 9 แห่ง บ่อน้ำตื้น (ใช้การได้) จำนวน 111 แห่ง บ่อบาดาล (ใช้การได้) จำนวน 34 แห่ง สระน้ำ (ใช้การได้) จำนวน 191 แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน จำนวน 2 รุ่น 360 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น 90 คน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองเป็ด จำนวน 1 รุ่น 200 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 รุ่น 120 คน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง