องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายทวีศักดิ์ ทองน้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : 0853988959
นายสมเกียรติ วงษ์ละคร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : 0892276760
นายเฉลิม คำประสงค์
เลขานุการภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : 0839296431
นางสาวกัญริกา รวมวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่1 บ้านหนามแท่ง
โทร : 0923504877
นางสาววาสนา วงศ์ละคร
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 2 บ้านนาคอ
โทร : 0814519962
นางสาวแสงจันทร์ บัญติราช
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม
โทร : 0924597216
นายสีบูรณ์ อุสาริด
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 5 บ้านดงนา
โทร : 0656469218
นายเสถียร สีหา
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 6 บ้านหุ่งหลวง
โทร : 0986988093
นายเลียม คงทน
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 8 บ้านสร้างถ่อ
โทร : 0966582756
นางสาวคำแต่ง โคตรเมือง
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 9 บ้านดงบาก
โทร : 0855214814
นางสาวละออง พินธุรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 10 บ้านพะเนียด
โทร : 0803261171
นายนานาศักดิ์ สีสมุทร
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 11 บ้านหนามแท่งน้อย
โทร : 0881324611


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง