องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0879660326
นายณรงค์ จันทร์จริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0837323755
นายสมัย ศรีลาเลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0874868628
นายเจนพล ทมาตเก้ง
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810650181
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายทวีศักดิ์ ทองน้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : 0853988959
นายสมเกียรติ วงษ์ละคร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : 0892276760
นายเฉลิม คำประสงค์
เลขานุการภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : 0839296431
นางสาวกัญริกา รวมวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่1 บ้านหนามแท่ง
โทร : 0923504877
นางสาววาสนา วงศ์ละคร
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 2 บ้านนาคอ
โทร : 0814519962
นางสาวแสงจันทร์ บัญติราช
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม
โทร : 0924597216
นายสีบูรณ์ อุสาริด
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 5 บ้านดงนา
โทร : 0656469218
นายเสถียร สีหา
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 6 บ้านหุ่งหลวง
โทร : 0986988093
นายเลียม คงทน
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 8 บ้านสร้างถ่อ
โทร : 0966582756
นางสาวคำแต่ง โคตรเมือง
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 9 บ้านดงบาก
โทร : 0855214814
นางสาวละออง พินธุรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 10 บ้านพะเนียด
โทร : 0803261171
นายนานาศักดิ์ สีสมุทร
สมาชิกสภา อบต.หนามแท่ง หมู่ 11 บ้านหนามแท่งน้อย
โทร : 0881324611
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธนกฤษ ผิวศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
นายธนกฤษ ผิวศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส.อ.ธนเดช ศรีสงคราม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0849971018
นายสุเมธ สัมพะวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0826768368
นายธนกฤษ ผิวศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวนกองคลัง
โทร : 0905986545
นางสาวณัฐธฌา ศรีลาเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0933237310
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวีรพงค์ นนทะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกธนเดช ศรีสงคราม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นายพนมศักดิ์ คำมั่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางจำปา พิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอรรถชัย ศรีลาเลิศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตติกาล เพ็ญพักตร์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวปิยธิดา บรรบุผา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายภูมินันท์ แถมวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุกฤษฎ์ จันทร์จริง
นางสุพรรณ ช่วยสุข
พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)
นางสุพรรณี รวมวงษ์
แม่ครัว(ทักษะ)
นายสมใจ แถมวงษ์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายอาทิตย์ แสงใบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
นายวิวัฒน์ บ่อกลาง
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิตประภา สิทธิโชค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวชญาภา เอกนาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวศิริรัตน์ อัศฤกษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุริวรรณ จันทรสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
นายสุพิศ สีหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาณี นามพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสุเมธ สัมพะวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ พิมพ์วงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทนงศักดิ์ จันทะเวช
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีลาเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.ฐิติวัฒน์ เหมาะดี
นายช่างสำรวจ
นายเกียรติศักดิ์ แต้มศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุทัศน์ โคตรเมือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์ศักดิ์ สังข์ขาว
พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณัฐธฌา ศรีลาเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณหทัย แสงใบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการ
นางทองพูล วงษ์ละคร
ครู ระดับ คศ.2
นางสาวรำไพ แสงใบ
ครู ระดับ คศ.2
สิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ แสงใบ
ครู ระดับ คศ.1
นางสาวสุมาลัย จันทร์จริง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางวาสิฎฐี อาจปรุ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางณัฐธิตา สมนึก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางบุญส่ง คงทน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางราศี ขันธิวัตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ส.อ.หญิงภรไพรศรี แสงเขตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวปนัดดา เพ็ญพักตร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางศิริรัตน์ รวมวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวพรรณิกา จันทรสุข
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวยุพิน อินทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวสุดารัตน์ ปฐมลักษณ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวคำตัน แสวงผล
แม่บ้าน
account_box ชุดกู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายสามล เชิดไชย
หัวหน้าชุด
นายอาทิตย์ นนท์เข็มพรม
รองหัวหน้าชุด
นายอุทิศ คำหงษา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายดำเนิน เชิดชัย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายมนูญ เชิดไชย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายสุริยา สุนนท์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง