messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวีรพงค์ นนทะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกธนเดช ศรีสงคราม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นายพนมศักดิ์ คำมั่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางจำปา พิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอรรถชัย ศรีลาเลิศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตติกาล เพ็ญพักตร์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวปิยธิดา บรรบุผา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายภูมินันท์ แถมวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุกฤษฎ์ จันทร์จริง
นางสุพรรณ ช่วยสุข
พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)
นางสุพรรณี รวมวงษ์
แม่ครัว(ทักษะ)
นายสมใจ แถมวงษ์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายอาทิตย์ แสงใบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
นายวิวัฒน์ บ่อกลาง
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง