messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิตประภา สิทธิโชค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวชญาภา เอกนาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวศิริรัตน์ อัศฤกษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุริวรรณ จันทรสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
นายสุพิศ สีหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาณี นามพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง