messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือประชาชน
find_in_page คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง