องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง